اشعاری که الزام به ذکرنام شاعرنبوده ازاینجانب است

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

فانوس خیال

چون درون ِ سیــنه ام بیــکار بـود!!

درقفس مانــدن بــرایش عـار بــود!


گفتـم اش ای دل کمی آرام بـــا ش

نـا سپا سی کم کن و درکـا م بـا ش


عـــاقبت خــود را بـه دستِ یــار داد

حـــاصلم اینگونـــه ازخــود  بــارداد


حال بـا ایــن بی د لی بــاید چه کـرد

جای ِاو درسینه ام  رنج است و درد


چنــد روزی بـــی خیــــالِ ِاو شــــدم

ازدَرون بـــا خویش ، رو در رو شـدم


تـــا کـــه چندی قــا صدی آمـــد زدور

گفت چشمـا نت همیشــه بــا د کـور


دل سپــــردی دست یک دیــــوانه ای

کـــرده او را همچو یــک ویـــــرانه ای


بــی تـــــوجّه دادی اش دست ِکسی

حال خـــود بـــاید بــه فریاد ش رَسی


نــامه هــای بی شمـاری می نوشت

عشق را با حــال ِ زاری مــی نوشت


چنــد بـــاری می نوشت از یک قفس

مـــرغ مینــــا یـــی کـــم آورده نفـس


تــــا، خـــــبرآمـــد د لت دیوانـه  شد

کلبه اش بـــا شعلــه ای ویــرانه شد


هــــرچــــه بـــر سرآمد از دلـدار بود

چونکه دلــــدارش کمی بیمــــاربـــود


زیــــن سبب دل را بـــرایم پُست کـرد

زانــُـوانم تــا کــه دید ش سست کرد


درمیــــــان ِخون ِخــــود غلتیده بـود

اشک ِخـون ازد یــده هــا باریده بود


یک شکاف ازخنجری درپُشت داشت

تن،کبـودی هم بسی ازمُشت داشت


دیــد مش لب را به د نـدان می کشید

عشق را هـم شکل ِزنـدان می کشید


چـونکه جـــانش را بـــه لب آورده بود!

زردی از گـــرمـــایِ تب آور ده بــــود


چنـــــد رو زی در کـنـــــارم آرَمیــــــد

تــــا کـــه جـــام ِمرگ را بــالا کشـید


گـــرچه ازایــن مثنوی دلها شکست!

دل اگر عاشق نباشد ،مُرده است!!

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mostafa yeganeh

تب خال

از حسّ قشنگ عــــاشقی بــال زنم

چون عاشق اویم که شده حـال زنم

با اینکه ازاین خُرافه ها دورم ، باز!!

ازچشم زدن تــرسم و تب خـال زنـم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mostafa yeganeh

ای کاش

--------------------1
ای کــــاش نمی رفت و کنــارم می ماند
من اسب ِسفید مــی شدم او مـی رانـد
ایــن لــرزش ِانــدام ِمـن از پیــری نیست
عشق آمــــدو اینگـونــه تنـــم را لــــرزاند
-------------------2
تــادیـــد کــه دل بــه چشم ِاو گیـــرنمــود
مجنـــونـم کــرد و بعـــد، زنـجیـــــر نمــود
وقتـــی کــــه بــه هوش آمـدم دیــدم که
معشوق ،مـــرا وصل بــه تقــدیـــر نمــود
------------------3
چــون حلقه ی زنجیر بـه هم گیـر شدیم
خــوردیـم شـراب ِعشق و تعـزیــر شدیم
مــن کــارگــری کــردَم و او شـــد ملـکـه
درکنـــدویِ عشـق،هـــردوتــا پیــرشدیم
-----------------4
گـــرمـزّه ی ایـن عشق چشیدی دانـی !
درکُــنج خیــــال ِخـــود شـوی زنــدانـی !!
خورشیـــدِ دلت اگـر کـه تــابیـد زعشق
تــا آخـــر ِعمــر، عــاشقش می مـانی !!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mostafa yeganeh