از حسّ قشنگ عــــاشقی بــال زنم

چون عاشق اویم که شده حـال زنم

با اینکه ازاین خُرافه ها دورم ، باز!!

ازچشم زدن تــرسم و تب خـال زنـم