کـــی میشود کــه ما ازمن و توگذرکنیـم

بــاهم یکی شــویم وبــه بـــالا نظرکنیـم

 

شایدمنی که درِماست باما مخالف است

ای کـاش مـی شدازایـن منیت حذرکنیـم