بازباران بــا ترانه
می زنــد بـرپنجره بــربـام ِخـانه

تادهی برکفتری واما نده از باران چودانه

ارزن از تو بــِه اگر گیری بهانه

وای ازقهـر ِزمانه