--------------------1
ای کــــاش نمی رفت و کنــارم می ماند
من اسب ِسفید مــی شدم او مـی رانـد
ایــن لــرزش ِانــدام ِمـن از پیــری نیست
عشق آمــــدو اینگـونــه تنـــم را لــــرزاند
-------------------2
تــادیـــد کــه دل بــه چشم ِاو گیـــرنمــود
مجنـــونـم کــرد و بعـــد، زنـجیـــــر نمــود
وقتـــی کــــه بــه هوش آمـدم دیــدم که
معشوق ،مـــرا وصل بــه تقــدیـــر نمــود
------------------3
چــون حلقه ی زنجیر بـه هم گیـر شدیم
خــوردیـم شـراب ِعشق و تعـزیــر شدیم
مــن کــارگــری کــردَم و او شـــد ملـکـه
درکنـــدویِ عشـق،هـــردوتــا پیــرشدیم
-----------------4
گـــرمـزّه ی ایـن عشق چشیدی دانـی !
درکُــنج خیــــال ِخـــود شـوی زنــدانـی !!
خورشیـــدِ دلت اگـر کـه تــابیـد زعشق
تــا آخـــر ِعمــر، عــاشقش می مـانی !!