نابـــــرده همــــی رنـــج کــه گنجــت نـَشَــوَد

ایـن را تــو بـــدان کـه کس بـه جــایـت نَدَوَد

پس کـوش به سعی وکم کن از حرص،که آب

از تـُــتدی ِشیــب، رو  بـــه  بـــــا لا نــَـــــرَوَد