اشعاری که الزام به ذکرنام شاعرنبوده ازاینجانب است

۴ مطلب با موضوع «زلال» ثبت شده است

ای شکوفه

ای شکوفـه زودشو گل
تـا بخوانـد ازسر ِشوقت چـو بلبل
این زمستان می رود تا آیدآن فصل ِبهاران
هرشکوفه میشود خندان زسنبل
عشق بردل میزند پُل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mostafa yeganeh

غرق ِاحسانم

اهل ِ، گـیلانم


ازطبیـعت مسـت وحیـــرانـــم


مُـــرغ  ِدریــــا می نشیند روی ایــوانــم


آسمـان ِآبــی اش مـی گـریــــداز عشـق ِخـُــروشــانــم


ازخـودم بـُگذشتــم و  دل رابه رسم  ِعــاشقی، دادم بــه جـــانــانـم


بسکه حیرانش شدم،چون مست رفت ازدست ایمانم


مـن هنوزم پــای بنــد ِ عهــدو پیمــانــم


حرف ِدل عشق است، میدانم


غرق ِاحسـانم

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mostafa yeganeh

باغبان

مهربان
نــورمی تــابد هـرآن
ازدل ِعـــاشـق تـــریـن ِ مـردمـان
آن زمان با عشق می گیرند،دست ِناتوان
عشق، ازاین عاشقان گرددعیان
دارداین گـُل بی گمان
بـاغبـان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mostafa yeganeh

وای ازقهر ِزمانه

بازباران بــا ترانه
می زنــد بـرپنجره بــربـام ِخـانه

تادهی برکفتری واما نده از باران چودانه

ارزن از تو بــِه اگر گیری بهانه

وای ازقهـر ِزمانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mostafa yeganeh