اشعاری که الزام به ذکرنام شاعرنبوده ازاینجانب است

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

دست کشیدم

      بــا عشق بــــه سویش نطری کردم و دیـدم

جــزغصـه نــــدارد ثمـــری، دســت کشیــدم

می دیــــد که اشکم بـه هوایش شده جاری

چون اشک نمی کرد اثری، دســت کشیــدم

ازگــوشه نشین بــودن ِ مــن بــــود فـــراری

چـون بــــود شدیدن دَدَری ،دســت کشیــدم

قـــانع شده بــودم کــــه نبــابد بکشم دست

بــــاریـــد زچشم اشک تــَری،دست کشیدم

تــا خــواستــه ام بــــــاز کُنــم قفـل ِمحبـــت

گفتـــا کــه نکن حیلـــه گری،دســت کشیدم

دیگــرچــــه تــــوان کرد کــه من آن نتــــوانم!!

چــون گفـت بِکِش در بــِدری ،دسـت کشیدم

گفتــم کــــه چه میشد قــــدمی پیش گذاری

گفتا کــــه کُنــی مُفت خــری،دسـت کشیدم

چندیست هوایی شده پایش به زمین نیست

ازبس کـــه کُنـــد خیره سری ،دسـت کشیدم

بـــاخُلق ِبــدش ســـاختم و ســوخت وجـودم

این بــــار نـه او ،ازهمــه کس، دسـت کشیدم

 

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
mostafa yeganeh

دنیای بخیل

دنیــــا تو بگو !! آمدنــــم بهر ِچــه بــــــود؟ایــن جسم بــه اصرار ِتو آمـــد به وجـــودپس ازچـــــه دوباره جـــان ِما بستــــــانی ؟ای پست ترین واژه ؛ بخیل ای که حسود!!

_____________ ^ ______________

این تن به چــه کارآیدت ارخــاک کـــــــنی ؟نامی زجهان حذف وزخود پاک کــــــــنی!!در روز ِ تــــولد ، به دو کـــتفم زده انــــد

تــا چیغ  زنم ،وَ گــرنه امساک  کـــنی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mostafa yeganeh

حرص وطمع

نابـــــرده همــــی رنـــج کــه گنجــت نـَشَــوَد

ایـن را تــو بـــدان کـه کس بـه جــایـت نَدَوَد

پس کـوش به سعی وکم کن از حرص،که آب

از تـُــتدی ِشیــب، رو  بـــه  بـــــا لا نــَـــــرَوَد

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mostafa yeganeh