دنیــــا تو بگو !! آمدنــــم بهر ِچــه بــــــود؟ایــن جسم بــه اصرار ِتو آمـــد به وجـــودپس ازچـــــه دوباره جـــان ِما بستــــــانی ؟ای پست ترین واژه ؛ بخیل ای که حسود!!

_____________ ^ ______________

این تن به چــه کارآیدت ارخــاک کـــــــنی ؟نامی زجهان حذف وزخود پاک کــــــــنی!!در روز ِ تــــولد ، به دو کـــتفم زده انــــد

تــا چیغ  زنم ،وَ گــرنه امساک  کـــنی