دنیــــا تو بگو !! آمدنــــم بهر ِچــه بــــــود؟



ایــن جسم بــه اصرار ِتو آمـــد به وجـــود



پس ازچـــــه دوباره جـــان ِما بستــــــانی ؟



ای پست ترین واژه ؛ بخیل ای که حسود!!

_____________ ^ ______________

این تن به چــه کارآیدت ارخــاک کـــــــنی ؟



نامی زجهان حذف وزخود پاک کــــــــنی!!



در روز ِ تــــولد ، به دو کـــتفم زده انــــد

تــا چیغ  زنم ،وَ گــرنه امساک  کـــنی